Policy & villkor

Allmänna villkor

Allmänt

Studentapan AB, org.nr. 556896-3556 ((“Studentapan”, “vi”, “våra”, “oss” och liknande) driver hemsidan www.studentapan.se ("webbsidan").

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller när du skapar ett konto på Studentapan. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig till att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Studentapans dataskyddspolicy och cookiepolicy.

Att använda Studentapan

Lämnade uppgifter

Du garanterar och ansvarar för att allt innehåll, som du tillhandahåller oss eller gör åtkomligt för oss vid din användning av Studentapan, är korrekt och inte konfidentiell. Du garanterar också att innehållet inte kränker eller gör intrång i någon materiell eller immateriell rättighet tillhörande tredje man.

Regler för att använda Studentapan

När du använder eller har tillgång till Studentapan ska du inte:

 • bryta mot eller kringgå lagar, tredje mans rättigheter eller våra villkor;
 • manipulera priset på en bok eller andra typer av uppgifter;
 • publicera eller använda falskt, felaktigt, vilseledande eller kränkande innehåll eller uppgifter;
 • överlåta ditt konto på Studentapan till en annan person utan vårt samtycke;
 • tillåta, direkt eller indirekt, en annan person att använda ditt konto;
 • skicka eller publicera skräppost, oönskade meddelanden, massmeddelanden, kedjebrev eller pyramidspel;
 • distribuera eller publicera virus eller annan teknik som kan skada Studentapan, eller Studentapans användares intressen eller tillgångar;
 • använda automatiserade metoder såsom skrapning, robotar eller spindlar för att få tillgång till Studentapan för något ändamål. Du ska inte heller kringgå våra skydd mot automatiserade metoder, hindra eller störa hur våra Studentapan fungerar eller lägga en orimligt stor last på vår infrastruktur;
 • kopiera, ändra eller tillgängliggöra rättigheter eller innehåll hänförligt till Studentapan eller Studentapans verk, fotografier, bilder, varumärken, texter eller annat innehåll från Studentapan utan att i förväg inhämta uttryckligt skriftligt samtycke från Studentapan eller, i tillämpliga fall, berörd tredje man
 • kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra eller framföra något innehåll (med undantag för ditt eget innehåll) från Studentapan eller tredje man, utan att i förväg inhämta uttryckligt skriftligt samtycke från Studentapan eller, i tillämpliga fall, berörd tredje man;
 • återförsälja eller vidarelicensiera Studentapans information eller mjukvara som hör till Studentapan; eller
 • utan samtycke samla in information om användare, t ex namn och kontaktuppgifter.

Om du blir varse om någon förlust, stöld eller obehörig användning av ditt konto, måste du omedelbart underrätta oss. Underlåter du att göra en sådan anmälan ansvarar du för allt som sker på ditt konto.

Du ansvarar för att följa lagen

Du godkänner att du är ensamt ansvarig för att de åtgärder du vidtar följer de lagar och regler som gäller för dig och att de böcker som du annonserar, säljer eller köper, på vår webbplats är lagliga. Även om vi använder tekniska lösningar för att försöka kontrollera att den information som du tillhandahåller är korrekt, så är kontroll svårt. Studentapan kan inte garantera och ansvarar inte för att den identitet som våra användare har angivit eller att den information som våra användare lämnar på vår webbplats är korrekt.

Vett och etikett

 • Ett vårdat språk och trevligt uppträdande ökar dina chanser att få svar, bli vänligt bemött och tagen på allvar.
 • Personangrepp, förolämpningar, nedsättande kommentarer, kränkningar, hets mot folkgrupp, kritiserande av hela samhälls-/yrkesgrupper och andra typer av påhopp är naturligtvis inte tillåtet, varken i form av kommentarer eller bilder.
 • Uttalanden som är eller som bär tydliga tecken av att vara avsedda att genera, förolämpa, håna, göra sig lustig över eller förlöjliga andra personer eller grupper (vilket naturligtvis inkluderar deras åsikter, uttalanden, produktval, problem mm.) är inte tillåtna.

Din profilbild

En personlig bild på dig är ett bra sätt att ge ditt konto ett "ansikte" och trovärdighet, men bilden får inte riskera att uppfattas som stötande och måste följa övriga regler. Bilden måste vara på dig och inte någon annan person eller något objekt.

Ditt ekonomiska ansvar

Du ska ersätta oss fullt ut (och våra moderbolag, dotterbolag, andra närstående bolag, företrädare, tjänstemän, ombud och anställda) för alla förluster, kostnader, innefattande rimliga kostnader för juridiskt biträde, som vi ådrar oss på grund av att du bryter mot detta Användaravtal, din felaktiga användning av webbplatsen, tjänster, applikationer och verktyg eller att du bryter mot gällande rätt eller gör intrång i tredje mans rättigheter.

Avsluta konto

Du har rätt att avsluta ditt användarkonto hos Studentapan när du vill, genom att meddela det till oss via vår kundtjänst. Innan kontot avslutas måste du ha slutfört samtliga av dina pågående köp eller försäljningar.

Innehåll på Studentapan

Innehållet på webbsidan ägs av Studentapan eller dess licensgivare. Med “innehåll” skall enligt detta villkor förstås all information (inklusive men inte begränsat till fotografier, bilder, texter, ord, video, data, koncept, idéer, teknik, databaser och varumärken).

Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Studentapan.

Studentapan skall ha rätt, men ingen skyldighet, att kommersiellt använda allt innehåll du tillhandahåller till oss eller gör åtkomligt för oss genom din användning av Studentapan, t ex vid publicering av annonser, köp och/eller försäljning av varor och tjänster.

Studentapan är inte skyldig att övervaka ditt eller andras användarinnehåll. Vi förbehåller sig dock rätten att granska användarinnehåll och efter egen bedömning ta bort det.

Länkar på Studentapan

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som tillhandahålls för din bekvämlighet och inte som ett godkännande av Studentapan eller dess tredje parts leverantörer eller distributörer av innehållet på dessa webbplatser. Studentapan har inte granskat alla de webbplatser som är länkade på Studentapan och ansvarar inte för deras innehåll.

De länkade webbplatserna tillhandahålls endast för din bekvämlighet och du besöker dem på egen risk. Studentapan gör inga påståenden och lämnar inga garantier med avseende på några andra webbplatser eller innehållet eller materialet på dessa webbplatser. Om du beslutar att besöka andra webbplatser gör du det på egen risk.

Erbjudande & nyhetsbrev

Erbjudande på Studentapan

Studentapan kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer och erbjudanden på webbsidan. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer vad avser exempelvis tid då kampanjen gäller och vad som omfattas av kampanjen. Studentapan förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer varvid dessa villkor gäller utan ändringar. Studentapan förbehåller sig rätten att neka eller ändra en Kunds beställning vid misstanke om oegentligheter i samband med Kundens utnyttjande av kampanjen eller erbjudandet.

Nyhetsbrev och information om Studentapan

När du skapar ett konto på Studentapan blir du registrerad som prenumerant av Studentapans nyhetsbrev.

Vi förbehåller oss rätten att genom e-post och SMS förse dig med information om Studentapan produkter, tjänster eller samarbeten.

Du kan när som helst avbryta prenumerationen för våra e-postmeddelanden genom att klicka på unsubscribe/avregistrera länken längst ned i något av våra nyhetsbrev.

Prenumerationen är kostnadsfri och kan när som helst avslutas. Dina uppgifter delas aldrig med externa parter eller någon annan än inom Studentapans organisation.

Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra ditt konto vid vilken tidpunkt och av vilken anledning som helst. Vi kan även välja att begränsa eller förbjuda din användning av Studentapan.

Men för att vi ska utöva vår rättighet för att ta bort ditt konto och/eller vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra dig från att använda Studentapan krävs generellt att:

 • vi anser att du orsakar problem eller risker för skadeståndsskyldighet;
 • vi anser att sådana begränsningar kommer att öka säkerheten för Studentapans användare eller minska risken för att vi eller Studentapans användare ådrar sig betalningsskyldighet;
 • vi anser att du gör intrång i tredje mans rätt;
 • vi anser att du agerar i strid med ändamålet med dessa villkor eller kränker våra anställda eller användare;
 • vi, trots våra rimliga ansträngningar, inte kan bekräfta information som du tillhandahåller till oss.

Denna bestämmelse ska inte begränsa andra påföljder som Studentapan har rätt till.

Ansvarsbegränsning

Studentapan erbjuds utan någon garanti och “så som den är”. Vi och våra eventuella samarbetspartners kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för skada på egendom, förlust av data, förlorade vinster eller annan förlust eller kostnad som kan uppstå i samband med användningen eller efter användningen av Studentapan

Vi strävar efter att upprätthålla god säkerhet och tillgång till Studentapan, men vi kan inte garantera att Studentapan är tillgängliga utan avbrott. Uppdatering av beställningar och andra funktioner i Studentapan kan vara tidsberoende. Sådana funktioner kan drabbas av förseningar som är utanför Studentapans kontroll.

Övrigt

Tvister mellan köpare och säljare

När en tvist uppstår som rör en köpare eller säljare kan vi ta hänsyn till tidigare händelser och de särskilda omständigheterna i det aktuella fallet. Vi kan välja att ha överseende med brott mot våra villkor och agera på det sätt som vi anser är bäst för både säljare och köpare.

Omdömen

Alla betyg måste åtföljas av en kommentar som motiverar betyget. Ju mer negativ man är till produkten desto tydligare bör man vara i sin motivering. Givetvis bör även positiva erfarenheter beskrivas så ingående som möjligt.

Omdömen som enligt Studentapan bryter, eller misstänks bryta, mot reglerna kan komma att döljas eller utredas. Detta gäller även omdömen som bedöms vara (eller uppenbart är) orimliga, oseriösa eller skapade i syfte att förlöjliga, provocera eller vilseleda.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort ditt omdöme vid vilken tidpunkt och av vilken anledning som helst.

Uteslutande och begränsningar

En del jurisdiktioner tillåter inte uteslutandet av vissa garantier eller begränsningen eller uteslutandet av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador. I enlighet därmed ska vårt ansvar inom sådana jurisdiktioner begränsas i den största utsträckning som tillåts i lag.

Anspråk om intrång i immateriell egendom

Det är Studentapans avsikt att snabbt svara på anspråk om intrång i immateriell egendom. Vi behandlar och undersöker skyndsamt meddelanden om påstått intrång och vidtar lämpliga åtgärder enligt Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") och andra tillämpliga lagar om immateriell egendom. Meddelanden om påstått intrång ska skickas till [email protected]

Villkorsändringar

Studentapan förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden och utan ditt föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på webbsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren genom nytt köp eller besök på webbsidan alternativt efter det att Studentapan informerat dig om ändringarna.

Tvist

Studentapans målsättning är alltid att du ska vara så nöjd som möjligt. Skulle vi inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig Studentapan att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss via [email protected].

Bolagsinformation

Företag

Studentapan AB
Organisationsnummer: 556896-3556
Momsregistreringsnummer: SE556896355601
Företagets VD: Philip Axelsson

Postadress (ej besöksadress)

Studentapan AB
Bergkvara Brunneby 1
35593 Växjö
Sverige

Kontakt

E-post: [email protected]

Dessa villkor har senast uppdaterats 2021-08-06