Energiteknik; Per Sörsäter, Paul Håkansson; 2011
2 säljare

Energiteknik Upplaga 1

av Per Sörsäter, Paul Håkansson
El och Energi 360 är ett nytt undervisningskoncept för El- och energiprogrammet som tar ett helhetsgrepp på undervisningen. El och Energi 360 omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Energiteknik, elektromekanik, datorteknik, praktiskt elarbete, säkerhets- och miljöfrågor med flera ämnen beskrivs både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Digitalt paket
Digitalt paket innehåller faktamaterial i form av Onlineböcker som täcker den programgemensamma delen av El- och Energiprogrammet. Läromedelspaketet innehåller dessutom Pluswebben.
Pluswebben utgör ryggraden i konceptet och innehåller en mängd interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner samt inlämningsuppgifter som stöttar det praktiska arbetet.
Faktaböckerna ges ut i både tryckt version och som Onlineböcker med en mängd funktioner som ytterligare hjälper eleverna att lyckas. Läs om vad en Onlinebok är på www.liber.se/onlinebok

El och Energi 360 Faktaböcker
Varför fem böcker till fyra kurser på årskurs 1? Liber satsar på en läromedelsserie som ger en helhetssyn på utbildningen och de fyra första programgemensamma kurserna. Därför har vi skapat en introduktion som knyter ihop de kurserna och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Målet är att eleverna ska se möjligheterna och vilja sätta upp egna mål för sin utbildning.
Faktabok: Introduktion till El- och energiprogrammet
Den här boken ger en helhetssyn på utbildningen och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Den visar vilka möjligheter en utbildning på el- och energiprogrammet kan ge och hur eleverna bäst utnyttjar de möjligheterna. Boken introducerar också eleven till de olika yrkesrollerna och hur branschen fungerar. Eleven får en introduktion till kompetenskrav, säkerhetskrav, arbetsmiljöarbete, elsäkerhet, entreprenörskap och miljöaspekter. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Elektromekanik
Boken inleds med en bild av hur branschen ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet elteknik. Den behandlar elsystemets grunder och uppbyggnad och innehåller både teoretiska och praktiska moment inom det område område som omfattar tillåtna arbeten utan elbehörighet. Dessutom behandlas övriga delar inom kursen Elektromekanik, såsom mekaniskt arbete och arbetsmiljö. Boken ger således kunskaper inom elområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Energiteknik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet energiteknik. Boken tar upp grundläggande energibegrepp och i vilka former energin kan förekomma, vilka energislag kommer att fasas ut och vilka energislag kommer att ersätta dem. I boken ges ett kortare historiskt perspektiv – från industrialismen till dagens energikrävande samhälle och behandlar vilka framtida tekniska lösningar som finns inom energiområdet. Det kommer att krävas kunskap och ny teknik för att få en hållbar utveckling och miljöfrågorna är en viktig del i boken och en orsak till de framtida utmaningar som innefattas i kursen Energiteknik 1. Boken ger således grundläggande kunskaper inom energiområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Datorteknik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet datorteknik. Boken tar upp vilka delar som ingår i en dator och dess kringutrustning, hur datorn är uppbyggd, installation av hård- och mjukvara, kringutrustningar, drivrutiner och uppdateringar som optimerar systemet, grundläggande kommunikationstekniker, inkoppling av dator i nätverk samt mobil teknik. Boken behandlar också övriga områden inom kursen Datorteknik 1 såsom miljöaspekter, Green IT och ergonomi. Eleven får praktiska kunskaper i att utföra installationer, felsökning och mätning, bygga ihop en kontorsdator med mera. Boken ger grundläggande kunskaper inom dataområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Mekatronik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet automation. Därefter förklaras begreppet Mekatronik genom att visa på mekatroniken i elevens vardag. Boken behandlar sedan grundläggande mekanik, elektroteknik och styrteknik, samt hur dessa områden samverkar då man bygger mekatroniska produkter. Boken behandlar också övriga ämnen som ingår i kursen Mekatronik 1 såsom mekatronikens grundläggande system samt modellbaserade arbetsmetoder och avslutas med en beskrivning av ett större mekatronikprojekt. Boken ger grundläggande kunskaper inom mekatronikområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Ellära
Boken Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resistans förklaras först, innan de matematiska sambanden mellan dem gås igenom. Läromedlet är tänkt att täcka de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner. Finns även som Onlinebok.
Ellära är en ny läromedelsserie för kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2. Ellära tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering.
El och Energi 360 Pluswebb
El och Energi 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för årskurs 1 på El- och energiprogrammet. Läs mer om Pluswebb på www.liber.se/pluswebb. Den omfattar 5 delkurser som svarar upp mot Skolverkets kursplaner för:
Elektromekanik
Energiteknik 1
Datorteknik 1
Mekatronik 1
Den femte delkursen ger eleven en introduktion till El- och energiprogrammet.
Pluswebben innehåller en rik mängd digitala arbetsordrar med:
- interaktiva självrättande övningsuppgifter
- tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
- inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete
El och Energi 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och tar ett helhetsgrepp på undervisningen – därför kallar vi den 360. Eleverna får sin arbetsorder via e-läromedlet, som inleds med en beskrivning av målen med arbetsordern tillsammans med hänvisning till relevanta faktaböcker. Eleverna övar sedan på teorin i faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten.
Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.

Liber samarbetar med Terco och i vissa av arbetsordrarna utförs laborativa/praktiska arbetsmoment med Tercos labbutrustning. Om Tercos hårdvara: www.terco.se
El och Energi 360 är ett nytt undervisningskoncept för El- och energiprogrammet som tar ett helhetsgrepp på undervisningen. El och Energi 360 omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Energiteknik, elektromekanik, datorteknik, praktiskt elarbete, säkerhets- och miljöfrågor med flera ämnen beskrivs både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Digitalt paket
Digitalt paket innehåller faktamaterial i form av Onlineböcker som täcker den programgemensamma delen av El- och Energiprogrammet. Läromedelspaketet innehåller dessutom Pluswebben.
Pluswebben utgör ryggraden i konceptet och innehåller en mängd interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner samt inlämningsuppgifter som stöttar det praktiska arbetet.
Faktaböckerna ges ut i både tryckt version och som Onlineböcker med en mängd funktioner som ytterligare hjälper eleverna att lyckas. Läs om vad en Onlinebok är på www.liber.se/onlinebok

El och Energi 360 Faktaböcker
Varför fem böcker till fyra kurser på årskurs 1? Liber satsar på en läromedelsserie som ger en helhetssyn på utbildningen och de fyra första programgemensamma kurserna. Därför har vi skapat en introduktion som knyter ihop de kurserna och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Målet är att eleverna ska se möjligheterna och vilja sätta upp egna mål för sin utbildning.
Faktabok: Introduktion till El- och energiprogrammet
Den här boken ger en helhetssyn på utbildningen och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Den visar vilka möjligheter en utbildning på el- och energiprogrammet kan ge och hur eleverna bäst utnyttjar de möjligheterna. Boken introducerar också eleven till de olika yrkesrollerna och hur branschen fungerar. Eleven får en introduktion till kompetenskrav, säkerhetskrav, arbetsmiljöarbete, elsäkerhet, entreprenörskap och miljöaspekter. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Elektromekanik
Boken inleds med en bild av hur branschen ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet elteknik. Den behandlar elsystemets grunder och uppbyggnad och innehåller både teoretiska och praktiska moment inom det område område som omfattar tillåtna arbeten utan elbehörighet. Dessutom behandlas övriga delar inom kursen Elektromekanik, såsom mekaniskt arbete och arbetsmiljö. Boken ger således kunskaper inom elområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Energiteknik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet energiteknik. Boken tar upp grundläggande energibegrepp och i vilka former energin kan förekomma, vilka energislag kommer att fasas ut och vilka energislag kommer att ersätta dem. I boken ges ett kortare historiskt perspektiv – från industrialismen till dagens energikrävande samhälle och behandlar vilka framtida tekniska lösningar som finns inom energiområdet. Det kommer att krävas kunskap och ny teknik för att få en hållbar utveckling och miljöfrågorna är en viktig del i boken och en orsak till de framtida utmaningar som innefattas i kursen Energiteknik 1. Boken ger således grundläggande kunskaper inom energiområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Datorteknik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet datorteknik. Boken tar upp vilka delar som ingår i en dator och dess kringutrustning, hur datorn är uppbyggd, installation av hård- och mjukvara, kringutrustningar, drivrutiner och uppdateringar som optimerar systemet, grundläggande kommunikationstekniker, inkoppling av dator i nätverk samt mobil teknik. Boken behandlar också övriga områden inom kursen Datorteknik 1 såsom miljöaspekter, Green IT och ergonomi. Eleven får praktiska kunskaper i att utföra installationer, felsökning och mätning, bygga ihop en kontorsdator med mera. Boken ger grundläggande kunskaper inom dataområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Mekatronik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet automation. Därefter förklaras begreppet Mekatronik genom att visa på mekatroniken i elevens vardag. Boken behandlar sedan grundläggande mekanik, elektroteknik och styrteknik, samt hur dessa områden samverkar då man bygger mekatroniska produkter. Boken behandlar också övriga ämnen som ingår i kursen Mekatronik 1 såsom mekatronikens grundläggande system samt modellbaserade arbetsmetoder och avslutas med en beskrivning av ett större mekatronikprojekt. Boken ger grundläggande kunskaper inom mekatronikområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Ellära
Boken Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resistans förklaras först, innan de matematiska sambanden mellan dem gås igenom. Läromedlet är tänkt att täcka de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner. Finns även som Onlinebok.
Ellära är en ny läromedelsserie för kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2. Ellära tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering.
El och Energi 360 Pluswebb
El och Energi 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för årskurs 1 på El- och energiprogrammet. Läs mer om Pluswebb på www.liber.se/pluswebb. Den omfattar 5 delkurser som svarar upp mot Skolverkets kursplaner för:
Elektromekanik
Energiteknik 1
Datorteknik 1
Mekatronik 1
Den femte delkursen ger eleven en introduktion till El- och energiprogrammet.
Pluswebben innehåller en rik mängd digitala arbetsordrar med:
- interaktiva självrättande övningsuppgifter
- tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
- inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete
El och Energi 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och tar ett helhetsgrepp på undervisningen – därför kallar vi den 360. Eleverna får sin arbetsorder via e-läromedlet, som inleds med en beskrivning av målen med arbetsordern tillsammans med hänvisning till relevanta faktaböcker. Eleverna övar sedan på teorin i faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten.
Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.

Liber samarbetar med Terco och i vissa av arbetsordrarna utförs laborativa/praktiska arbetsmoment med Tercos labbutrustning. Om Tercos hårdvara: www.terco.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789147085446
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 192 st
El och Energi 360 är ett nytt undervisningskoncept för El- och energiprogrammet som tar ett helhetsgrepp på undervisningen. El och Energi 360 omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Energiteknik, elektromekanik, datorteknik, praktiskt elarbete, säkerhets- och miljöfrågor med flera ämnen beskrivs både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Digitalt paket
Digitalt paket innehåller faktamaterial i form av Onlineböcker som täcker den programgemensamma delen av El- och Energiprogrammet. Läromedelspaketet innehåller dessutom Pluswebben.
Pluswebben utgör ryggraden i konceptet och innehåller en mängd interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner samt inlämningsuppgifter som stöttar det praktiska arbetet.
Faktaböckerna ges ut i både tryckt version och som Onlineböcker med en mängd funktioner som ytterligare hjälper eleverna att lyckas. Läs om vad en Onlinebok är på www.liber.se/onlinebok

El och Energi 360 Faktaböcker
Varför fem böcker till fyra kurser på årskurs 1? Liber satsar på en läromedelsserie som ger en helhetssyn på utbildningen och de fyra första programgemensamma kurserna. Därför har vi skapat en introduktion som knyter ihop de kurserna och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Målet är att eleverna ska se möjligheterna och vilja sätta upp egna mål för sin utbildning.
Faktabok: Introduktion till El- och energiprogrammet
Den här boken ger en helhetssyn på utbildningen och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Den visar vilka möjligheter en utbildning på el- och energiprogrammet kan ge och hur eleverna bäst utnyttjar de möjligheterna. Boken introducerar också eleven till de olika yrkesrollerna och hur branschen fungerar. Eleven får en introduktion till kompetenskrav, säkerhetskrav, arbetsmiljöarbete, elsäkerhet, entreprenörskap och miljöaspekter. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Elektromekanik
Boken inleds med en bild av hur branschen ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet elteknik. Den behandlar elsystemets grunder och uppbyggnad och innehåller både teoretiska och praktiska moment inom det område område som omfattar tillåtna arbeten utan elbehörighet. Dessutom behandlas övriga delar inom kursen Elektromekanik, såsom mekaniskt arbete och arbetsmiljö. Boken ger således kunskaper inom elområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Energiteknik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet energiteknik. Boken tar upp grundläggande energibegrepp och i vilka former energin kan förekomma, vilka energislag kommer att fasas ut och vilka energislag kommer att ersätta dem. I boken ges ett kortare historiskt perspektiv – från industrialismen till dagens energikrävande samhälle och behandlar vilka framtida tekniska lösningar som finns inom energiområdet. Det kommer att krävas kunskap och ny teknik för att få en hållbar utveckling och miljöfrågorna är en viktig del i boken och en orsak till de framtida utmaningar som innefattas i kursen Energiteknik 1. Boken ger således grundläggande kunskaper inom energiområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Datorteknik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet datorteknik. Boken tar upp vilka delar som ingår i en dator och dess kringutrustning, hur datorn är uppbyggd, installation av hård- och mjukvara, kringutrustningar, drivrutiner och uppdateringar som optimerar systemet, grundläggande kommunikationstekniker, inkoppling av dator i nätverk samt mobil teknik. Boken behandlar också övriga områden inom kursen Datorteknik 1 såsom miljöaspekter, Green IT och ergonomi. Eleven får praktiska kunskaper i att utföra installationer, felsökning och mätning, bygga ihop en kontorsdator med mera. Boken ger grundläggande kunskaper inom dataområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Mekatronik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet automation. Därefter förklaras begreppet Mekatronik genom att visa på mekatroniken i elevens vardag. Boken behandlar sedan grundläggande mekanik, elektroteknik och styrteknik, samt hur dessa områden samverkar då man bygger mekatroniska produkter. Boken behandlar också övriga ämnen som ingår i kursen Mekatronik 1 såsom mekatronikens grundläggande system samt modellbaserade arbetsmetoder och avslutas med en beskrivning av ett större mekatronikprojekt. Boken ger grundläggande kunskaper inom mekatronikområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Ellära
Boken Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resistans förklaras först, innan de matematiska sambanden mellan dem gås igenom. Läromedlet är tänkt att täcka de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner. Finns även som Onlinebok.
Ellära är en ny läromedelsserie för kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2. Ellära tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering.
El och Energi 360 Pluswebb
El och Energi 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för årskurs 1 på El- och energiprogrammet. Läs mer om Pluswebb på www.liber.se/pluswebb. Den omfattar 5 delkurser som svarar upp mot Skolverkets kursplaner för:
Elektromekanik
Energiteknik 1
Datorteknik 1
Mekatronik 1
Den femte delkursen ger eleven en introduktion till El- och energiprogrammet.
Pluswebben innehåller en rik mängd digitala arbetsordrar med:
- interaktiva självrättande övningsuppgifter
- tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
- inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete
El och Energi 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och tar ett helhetsgrepp på undervisningen – därför kallar vi den 360. Eleverna får sin arbetsorder via e-läromedlet, som inleds med en beskrivning av målen med arbetsordern tillsammans med hänvisning till relevanta faktaböcker. Eleverna övar sedan på teorin i faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten.
Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.

Liber samarbetar med Terco och i vissa av arbetsordrarna utförs laborativa/praktiska arbetsmoment med Tercos labbutrustning. Om Tercos hårdvara: www.terco.se
El och Energi 360 är ett nytt undervisningskoncept för El- och energiprogrammet som tar ett helhetsgrepp på undervisningen. El och Energi 360 omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Energiteknik, elektromekanik, datorteknik, praktiskt elarbete, säkerhets- och miljöfrågor med flera ämnen beskrivs både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Digitalt paket
Digitalt paket innehåller faktamaterial i form av Onlineböcker som täcker den programgemensamma delen av El- och Energiprogrammet. Läromedelspaketet innehåller dessutom Pluswebben.
Pluswebben utgör ryggraden i konceptet och innehåller en mängd interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner samt inlämningsuppgifter som stöttar det praktiska arbetet.
Faktaböckerna ges ut i både tryckt version och som Onlineböcker med en mängd funktioner som ytterligare hjälper eleverna att lyckas. Läs om vad en Onlinebok är på www.liber.se/onlinebok

El och Energi 360 Faktaböcker
Varför fem böcker till fyra kurser på årskurs 1? Liber satsar på en läromedelsserie som ger en helhetssyn på utbildningen och de fyra första programgemensamma kurserna. Därför har vi skapat en introduktion som knyter ihop de kurserna och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Målet är att eleverna ska se möjligheterna och vilja sätta upp egna mål för sin utbildning.
Faktabok: Introduktion till El- och energiprogrammet
Den här boken ger en helhetssyn på utbildningen och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Den visar vilka möjligheter en utbildning på el- och energiprogrammet kan ge och hur eleverna bäst utnyttjar de möjligheterna. Boken introducerar också eleven till de olika yrkesrollerna och hur branschen fungerar. Eleven får en introduktion till kompetenskrav, säkerhetskrav, arbetsmiljöarbete, elsäkerhet, entreprenörskap och miljöaspekter. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Elektromekanik
Boken inleds med en bild av hur branschen ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet elteknik. Den behandlar elsystemets grunder och uppbyggnad och innehåller både teoretiska och praktiska moment inom det område område som omfattar tillåtna arbeten utan elbehörighet. Dessutom behandlas övriga delar inom kursen Elektromekanik, såsom mekaniskt arbete och arbetsmiljö. Boken ger således kunskaper inom elområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Energiteknik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet energiteknik. Boken tar upp grundläggande energibegrepp och i vilka former energin kan förekomma, vilka energislag kommer att fasas ut och vilka energislag kommer att ersätta dem. I boken ges ett kortare historiskt perspektiv – från industrialismen till dagens energikrävande samhälle och behandlar vilka framtida tekniska lösningar som finns inom energiområdet. Det kommer att krävas kunskap och ny teknik för att få en hållbar utveckling och miljöfrågorna är en viktig del i boken och en orsak till de framtida utmaningar som innefattas i kursen Energiteknik 1. Boken ger således grundläggande kunskaper inom energiområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Datorteknik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet datorteknik. Boken tar upp vilka delar som ingår i en dator och dess kringutrustning, hur datorn är uppbyggd, installation av hård- och mjukvara, kringutrustningar, drivrutiner och uppdateringar som optimerar systemet, grundläggande kommunikationstekniker, inkoppling av dator i nätverk samt mobil teknik. Boken behandlar också övriga områden inom kursen Datorteknik 1 såsom miljöaspekter, Green IT och ergonomi. Eleven får praktiska kunskaper i att utföra installationer, felsökning och mätning, bygga ihop en kontorsdator med mera. Boken ger grundläggande kunskaper inom dataområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Mekatronik 1
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet automation. Därefter förklaras begreppet Mekatronik genom att visa på mekatroniken i elevens vardag. Boken behandlar sedan grundläggande mekanik, elektroteknik och styrteknik, samt hur dessa områden samverkar då man bygger mekatroniska produkter. Boken behandlar också övriga ämnen som ingår i kursen Mekatronik 1 såsom mekatronikens grundläggande system samt modellbaserade arbetsmetoder och avslutas med en beskrivning av ett större mekatronikprojekt. Boken ger grundläggande kunskaper inom mekatronikområdet som eleverna kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning eleven väljer senare i sin utbildning. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Ellära
Boken Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resistans förklaras först, innan de matematiska sambanden mellan dem gås igenom. Läromedlet är tänkt att täcka de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner. Finns även som Onlinebok.
Ellära är en ny läromedelsserie för kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2. Ellära tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering.
El och Energi 360 Pluswebb
El och Energi 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för årskurs 1 på El- och energiprogrammet. Läs mer om Pluswebb på www.liber.se/pluswebb. Den omfattar 5 delkurser som svarar upp mot Skolverkets kursplaner för:
Elektromekanik
Energiteknik 1
Datorteknik 1
Mekatronik 1
Den femte delkursen ger eleven en introduktion till El- och energiprogrammet.
Pluswebben innehåller en rik mängd digitala arbetsordrar med:
- interaktiva självrättande övningsuppgifter
- tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
- inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete
El och Energi 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och tar ett helhetsgrepp på undervisningen – därför kallar vi den 360. Eleverna får sin arbetsorder via e-läromedlet, som inleds med en beskrivning av målen med arbetsordern tillsammans med hänvisning till relevanta faktaböcker. Eleverna övar sedan på teorin i faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten.
Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.

Liber samarbetar med Terco och i vissa av arbetsordrarna utförs laborativa/praktiska arbetsmoment med Tercos labbutrustning. Om Tercos hårdvara: www.terco.se
Begagnad bok
565 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
565 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar