Nya sociallagarna : med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2008; Anders Thunved, Carl Norström; 2008

Nya sociallagarna : med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2008 Upplaga 21

av Anders Thunved, Carl Norström
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

Den nya upplagan har utökats med en redovisning av nytillkomna lagar och med en beskrivning av de ändringar som har gjorts i den lagstiftning som är av betydelse för socialtjänsten. Ny lag, lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn och en ny lag, lag (2007:606) om utredningar avseende barn som avlidit i anledning av brott m.m. har införts.I 4 kap. SoL har införts en ny paragraf, 1 a §, som anger hur barns tillgångar skall beaktas vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Genom ändring av 5 kap. 11 § SoL framhålls vikten av att brottsoffer får det stöd och den hjälp de behöver.

Efter ändring av 17 kap. 1 § andra stycket lagen om allmän försäkring gäller nya bestämmelser om samordning av ekonomiskt bistånd och ersättning från Försäkringskassan.
Med giltighet fr.o.m. den 1 april 2008 görs flera ändringar i bl.a. SoL. Det föreskrivs bl.a. i SoL att när en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information. Socialnämndens skyldighet att tillgodose det särskilda behovet av stöd och hjälp för ett barn som vårdas utanför det egna hemmet tydliggörs. Ett barn skall inte få placeras i ett jourhem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd. En längsta tid för vården i sådant hem anges. En genomförandeplan skall upprättas för barn och unga som vårdas i familjehem eller i hem för vård eller boende. Länsstyrelsens tillsynsuppdrag avseende tvångsvård förtydligas. I LVU införs nya bestämmelser om bl.a. den information barnet skall ha rätt till och om vad en ansökan om vård skall innehålla. Nya regler om bevarande av dokumentation och gallring i enskild verksamhet enligt SoL och LSS införs.

Utöver de nu nämnda redovisas i den nya upplagan de övriga författningsändringar som är av betydelse för socialtjänsten. Vidare redogörs för nya rättsfall och uttalanden av JO.
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

Den nya upplagan har utökats med en redovisning av nytillkomna lagar och med en beskrivning av de ändringar som har gjorts i den lagstiftning som är av betydelse för socialtjänsten. Ny lag, lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn och en ny lag, lag (2007:606) om utredningar avseende barn som avlidit i anledning av brott m.m. har införts.I 4 kap. SoL har införts en ny paragraf, 1 a §, som anger hur barns tillgångar skall beaktas vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Genom ändring av 5 kap. 11 § SoL framhålls vikten av att brottsoffer får det stöd och den hjälp de behöver.

Efter ändring av 17 kap. 1 § andra stycket lagen om allmän försäkring gäller nya bestämmelser om samordning av ekonomiskt bistånd och ersättning från Försäkringskassan.
Med giltighet fr.o.m. den 1 april 2008 görs flera ändringar i bl.a. SoL. Det föreskrivs bl.a. i SoL att när en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information. Socialnämndens skyldighet att tillgodose det särskilda behovet av stöd och hjälp för ett barn som vårdas utanför det egna hemmet tydliggörs. Ett barn skall inte få placeras i ett jourhem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd. En längsta tid för vården i sådant hem anges. En genomförandeplan skall upprättas för barn och unga som vårdas i familjehem eller i hem för vård eller boende. Länsstyrelsens tillsynsuppdrag avseende tvångsvård förtydligas. I LVU införs nya bestämmelser om bl.a. den information barnet skall ha rätt till och om vad en ansökan om vård skall innehålla. Nya regler om bevarande av dokumentation och gallring i enskild verksamhet enligt SoL och LSS införs.

Utöver de nu nämnda redovisas i den nya upplagan de övriga författningsändringar som är av betydelse för socialtjänsten. Vidare redogörs för nya rättsfall och uttalanden av JO.
Upplaga: 21a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789139109686
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 788 st
36 upplagor
Upplaga 37 (2024)
från 475 kr
Upplaga 36 (2023)
från 395 kr
Upplaga 35 (2022)
från 175 kr
Upplaga 34 (2021)
från 119 kr
Visa alla upplagor
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

Den nya upplagan har utökats med en redovisning av nytillkomna lagar och med en beskrivning av de ändringar som har gjorts i den lagstiftning som är av betydelse för socialtjänsten. Ny lag, lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn och en ny lag, lag (2007:606) om utredningar avseende barn som avlidit i anledning av brott m.m. har införts.I 4 kap. SoL har införts en ny paragraf, 1 a §, som anger hur barns tillgångar skall beaktas vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Genom ändring av 5 kap. 11 § SoL framhålls vikten av att brottsoffer får det stöd och den hjälp de behöver.

Efter ändring av 17 kap. 1 § andra stycket lagen om allmän försäkring gäller nya bestämmelser om samordning av ekonomiskt bistånd och ersättning från Försäkringskassan.
Med giltighet fr.o.m. den 1 april 2008 görs flera ändringar i bl.a. SoL. Det föreskrivs bl.a. i SoL att när en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information. Socialnämndens skyldighet att tillgodose det särskilda behovet av stöd och hjälp för ett barn som vårdas utanför det egna hemmet tydliggörs. Ett barn skall inte få placeras i ett jourhem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd. En längsta tid för vården i sådant hem anges. En genomförandeplan skall upprättas för barn och unga som vårdas i familjehem eller i hem för vård eller boende. Länsstyrelsens tillsynsuppdrag avseende tvångsvård förtydligas. I LVU införs nya bestämmelser om bl.a. den information barnet skall ha rätt till och om vad en ansökan om vård skall innehålla. Nya regler om bevarande av dokumentation och gallring i enskild verksamhet enligt SoL och LSS införs.

Utöver de nu nämnda redovisas i den nya upplagan de övriga författningsändringar som är av betydelse för socialtjänsten. Vidare redogörs för nya rättsfall och uttalanden av JO.
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

Den nya upplagan har utökats med en redovisning av nytillkomna lagar och med en beskrivning av de ändringar som har gjorts i den lagstiftning som är av betydelse för socialtjänsten. Ny lag, lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn och en ny lag, lag (2007:606) om utredningar avseende barn som avlidit i anledning av brott m.m. har införts.I 4 kap. SoL har införts en ny paragraf, 1 a §, som anger hur barns tillgångar skall beaktas vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Genom ändring av 5 kap. 11 § SoL framhålls vikten av att brottsoffer får det stöd och den hjälp de behöver.

Efter ändring av 17 kap. 1 § andra stycket lagen om allmän försäkring gäller nya bestämmelser om samordning av ekonomiskt bistånd och ersättning från Försäkringskassan.
Med giltighet fr.o.m. den 1 april 2008 görs flera ändringar i bl.a. SoL. Det föreskrivs bl.a. i SoL att när en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information. Socialnämndens skyldighet att tillgodose det särskilda behovet av stöd och hjälp för ett barn som vårdas utanför det egna hemmet tydliggörs. Ett barn skall inte få placeras i ett jourhem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd. En längsta tid för vården i sådant hem anges. En genomförandeplan skall upprättas för barn och unga som vårdas i familjehem eller i hem för vård eller boende. Länsstyrelsens tillsynsuppdrag avseende tvångsvård förtydligas. I LVU införs nya bestämmelser om bl.a. den information barnet skall ha rätt till och om vad en ansökan om vård skall innehålla. Nya regler om bevarande av dokumentation och gallring i enskild verksamhet enligt SoL och LSS införs.

Utöver de nu nämnda redovisas i den nya upplagan de övriga författningsändringar som är av betydelse för socialtjänsten. Vidare redogörs för nya rättsfall och uttalanden av JO.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)